KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel) (“EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.” veya “Şirket”) olarak; çalışanlarımızın, çalışan adaylarının, stajyerlerimizin,

Ürün veya hizmet alan kişilerin, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişilerin, mal veya hizmet tedarik ettiğimiz kurum veya şirket çalışanlarının/yetkililerinin, iş ilişkimizin olduğu üçüncü kişilerin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunması konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermek, EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel)’nin bir politikası ve kurumsal bir değeridir. Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 uncu maddesi gereği; veri sorumluları ilgili kişileri;

 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişinin (veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK m. 11’de sayılan) hakları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İnternet Adresi: www.ekipsteel.com.tr

Telefon Numarası: (262)727 15 15

E-Posta Adresi: ekippaslanmaz@hs01.kep.tr

Adres: Köseler Mah. Mermerciler San. Sit. 3. Cadde No:4 Dilovası/ Kocaeli

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel), KVKK m. 5/2 ve 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel) ’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerin EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel) tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel verilerin işlenmesinin EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel) ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel) ’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi
 • Kişisel veri sahibinin Avrupa Birliği’nde bulunması halinde, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifa edilebilmesi ya da sözleşme akdedilmeden önce veri sahibinin talebi üzerine atılacak adımlar için işleme faaliyetinin gerekli olmasıdır.

Bu kapsamda EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel), kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Talep ve şikayetlerin takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK’da öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel) tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel), KVKK’nın 10 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

EKİP PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Ekip Steel), KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini, aşağıdaki kişi kategorilerine aktarabilir:

 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilere , iş ortaklarına ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine – finans kuruluşları
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına , tedarikçilere, iş ortaklarına ,gerçek kişiler veya tüzel hukuk tüzel kişilerine – finans kuruluşları
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veya iş ortaklarına ,gerçek kişiler veya tüzel hukuk tüzel kişilerine– finans kuruluşları
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yerli/yabancı tedarikçilere, tedarikçi yetkililerine, iş ortaklarına ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine– finans kuruluşları
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilere
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve finans kuruluşlarına
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına– finans kuruluşları
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına iş ortaklarına– finans kuruluşları
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve finans kuruluşlarına
 • İş sağlığı/Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla eğitim veren ilgili kurum ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına iş ortaklarına ,gerçek kişiler veya tüzel hukuk tüzel kişilerine
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Şirketimiz, işbu metinde belirtilen veri sahiplerinin kişisel verilerini iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında muhtelif sözleşmeler, sipariş teyit mektupları, irsaliyeler, faturalar, e-postalar, idari ve adli makamlardan veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilerden gelen tebligatlar, gelen ve giden evrak, mal ve hizmet alımları, üretim süreçleri, çalışan puantaj takibi, çalışan ve stajyer işe alım süreçleri, çalışan ve stajyerlerin maaş ödemeleri, çalışanların göreve başlama süreci, çalışan ve stajyerlerin SGK kayıtlarının oluşturulması, çalışanların eğitim süreçleri, disiplin soruşturmaları çalışanların izin süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki işlemler, kalite yönetim dokümantasyonu ve tüm kalite süreçleri, memnuniyet ölçüm anketi, toplantı vb. faaliyetlerin yönetilmesi, ziyaretçi ve çalışan adaylarının Şirkete giriş süreçleri, sipariş temin ve teslimleri, satış süreçleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gereken bildirimler, şirket web sitesi, e-posta sistemi, HES Kodu uygulaması, çalışanlara bilgisayar tahsisi yollarıyla ve burada yazılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile, KVKK’nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine uygun olarak; açık rıza (KVKK m. 5/1) ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları (KVKK m. 5/2-a, 5/2-c, 5/2-ç, 5/2-f, 6/3) kapsamında toplamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

 

Şirketimiz kişisel verileri işlenme amaçlarına uygun olarak saklamaktadır. Her bir veriye ilişkin mevzuatta saklama süresi belirlenmişse bu süre boyunca saklanmaktadır. Mevzuatta saklama süresi bulunmayan hallerde, bu verilere ne kadar ihtiyaç olduğu tespit edilerek, işlenme amaçları doğrultusunda makul sürelerle saklanmaktadır. Hiçbir verinin saklanma süresi, mevzuatta yer alan sürelerden uzun olarak belirlenmemektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında imha edileceklerdir. Bu durumun bir istisnası vardır:

 • Yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için; Şirketimizin tarafı olduğu veya bilgisine başvurulduğu uyuşmazlıklarda gerekli savunmayı yapmak veya bilgi temini için, gerekli zamanaşımı süreleri boyunca ilgili kişisel veriler saklanacaktır.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınızı şirketimiz web sitesinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nun çıktısını alıp doldurarak;

 • Şirketimize noter aracılığı ile ihtarname göndermek,
 • Kimliğinizi tespite yarayan belgelerle şahsen (elden) ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapmak,
 • Şirketimize iadeli taahhütlü posta göndermek veya
 • ekippaslanmaz@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli e-imza ile başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.